logo

VEDTEKTER FOR MIDNATTSLI BYGDELAG
Revidert på årsmøtet 22.11.2002

 §1:
  NAVN OG SELSKAPSFORM
    Midnattsli Bygdelag er et bygdelag med vekslende medlemstall, der alle aldersgrupper kan tegne seg som medlemmer.
Ingen må stenges ute på 
grunn av sitt religiøse eller politiske syn, eller av andre grunner som er i strid med toleransens krav.
        
 §2:   FORMÅL OG OPPGAVER
   1) Formålet med bygdelaget er at det skal tjene til fremme av all lovlig og organisasjonsmessig, sosial, kulturell og idrettslig aktivitet for å skape trivsel i bygdene.
   2)

Laget bør bevirke til at det hvert år blir arrangert tilstelning for bygdefolket enten ved at laget selv arrangerer det, eller i samarbeide med andre lag eller foreninger.

   3) Laget bør også så langt det evner ivareta andre interesser i bygdene, som kan være til nytte for dets innbyggere.
   4) Laget bør også så langt som mulig beskjeftige seg med aktiviteter for barn.
       
 §3:   MEDLEMSKAP
  Alle som har interesse for bygdelaget kan tas opp som medlemmer mot å betale kontingent fastsatt av årsmøtet.
Det er kun lagets medlemmer som 
har adgang til dets møter.
Medlemmene må rette seg etter lagets vedtekter.

De må likeså delta i det arbeidet som de blir pålagt av styret, såfremt de ikke er forhindret fra det.
Alle medlemmer som er fylt 15 år innen 
årsmøtet, har stemmerett.
Medlemmer under 15 år har møte- og 
forslagsrett.
 
 §4:   ADMINISTRASJON
   1) Laget ledes av et styre bestående av 5 — fem — medlemmer:
leder, 
kasserer, 
3 —tre- styremedlemmer 
og i tillegg 2 —to- varamedlemmer.
Nestleder og sekretær kan velges internt i styret. 
I tillegg har lederen i HAUK Ungdomsklubb møte- og forslagsrett i styret. 
Styrets leder og kasserer velges av årsmøtet.
   2) Styret er beslutningsdyktig når 3 —tre- av medlemmene møter. Derav må leder eller nestleder være tilstede.
   3) Styrets leder velges for 1 —ett- år. Kasserer og styrets medlemmer velges for 2 —to- år.
Kasserer og ett styremedlem velges i årstall som 
ender på oddetall.
To styremedlemmer velges i årstall som ender med 
partall.
To varamedlemmer velges for 2 —to- år.
Varamedlem i velges 
i år som ender på oddetall.
Varamedlem 2 velges i år som ender på 
partall.
   4) Styret skal holde medlemsmøter. Styret iverksetter medlemsmøtets vedtak, og mellom møtene treffer styret de beslutninger/vedtak som er nødvendige.
   5) Styret skal føre møteprotokoll som underskrives av styret.
   6) Årsmøtet velger hvert år 2 —to- personer som revisorer.
   7) Årsmøtet velger hvert år valgkornite med 3 —tre- medlemmer.
   
 §5:   ÅRSMØTET
    Årsrmøtet er lagets høyeste myndighet og avholdes innen utgangen av februar måned hvert år.
Styret sender ut innkalling minimum 21 dager før m
øtet.
Forslag som ønskes behandlet, sendes styret senest 14 dager før å
rsmøtet.
Saker som kommer opp på årsmøtet skal kun tas opp til orien
tering og ikke behandles.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst av 10 m
edlemmene over 15 år er tilstede.
Alle saker avgjøres ved alminnelig flerta
ll, såfremt årsmøtet ikke bestemmer noe annet.
Ved stemmelikhet gjø
r lederens dobbeltstemme utslag.
Møteboken underskrives av styret og 2 av årsmøtets valgte medlemmer.
   
 §6:   ENDRINGER I VEDTEKTENE
    Endringer i vedtektene kan bare foretas av årsmøtet og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Forslag om endringer må være levert styret minst
 1 —èn- måned før årsmøtet holdes
   
 §7:   OPPLØSNING
  Vedtak om oppløsning av laget kan bare foretas på ordinært årsmøte.
For at oppløsning skal kunne finne sted må minst 2/3 av medlemmene være møtt fram og det må være minst 2/3 flertall for forslaget.
Oppnås det ikke 2/3 fle
rtall kan likevel oppløsning finne sted hvis 2/3 av de fremmøte på et nytt møte stemmer for forslaget hvor alle medlemmer er innkalt med 1 -en- måneds varsel.